I

I

I

I

I

I

I

Ukážky z realizovaných projektov do roku 1992, počas pôsobenia v Československej a Slovenskej televízii


Československá televízia v období pred novembrovými udalosťami v roku 1989 patrila k ústredným masovokomunikačným prostriedkom, ktoré boli pod priamym dohľadom a riadením komunistického režimu. Táto skutočnosť sa odrážala aj v dramaturgických plánoch jednotlivých televíznych štúdií a redakcií.
Sociálne a spoločenské témy, ktoré odzrkadľovali náladu a dianie v spoločnosti, sa veľmi ťažko presadzovali  do výroby. Komunistický režim nechcel pripustiť, že ľudia sú s niečím nespokojní. Najmä, keď išlo o kritický pohľad na veci, ktoré poukazovali na nedostatky v socialistickom systéme ako takom.  Dokumentaristi a publicisti /bolo ich v ČST na Slovensku ako šafránu/, ktorí sa venovali spracovávaniu celospolo-čenských  problémov, tieto témy kamuflovali pod rôzne filmové portréty pracovných kolektívov a iné témy, aby ich presadili do ročných plánov výroby. Predložené scenáre sa obyčajne diametrálne líšili od finálneho produktu. Pre všetkých autorov v zásade platilo nepísané pravidlo, že kritizovať, ak je to nevyhnutne potrebné, alebo ak sa jedná o oblasť, ktorú oficiálne kritizuje komunistická strana je dovolené, ale len do úrovne ministerstiev. Bolo obdobie, v ktorom sa dokonca presadzovala tzv. kritika pozitívnym príkladom. Dnes to znie až absurdne, ale skutočne takéto pokyny šéfredaktori prenášali na svojich podriadených.
Takmer každý filmový dokument, koncipovaná reportáž, alebo publicistická relácia, ktorá prinášala pravdivý obraz doby a kriticky sa stavala k nešvárom vtedajšieho režimu, mala svoju “dohru” v podobe tlaku zo strany komunistických štruktúr a zvýšeného “dohľadu” bezpečnostných zložiek.

Dokumentárny film “ Dámy na koľajniciach”, ktorý cez ruch železničnej stanice, ktorá tu predstavuje model určitého systému a skupinu upratovačiek železničných vozňov, ktoré sú súčasťou tohto systému. Vedúci pracovníci ČST štúdia v Banskej Bystrici, rezolútne odmietli tento film s tvrdením, že sa nestotožňuje s myšlienkami socializmu. Zašli až tak ďaleko, že dali príkaz archivárke, aby originál filmu rozstrihala a zničila. Našťastie sa film, k značnej nevôli vtedajšieho vedenia štúdia, akože “stratil” a opäť sa “našiel” po novembrových udalostiach. V roku 1990 bol film odvysielaný v Slovenskej televízii.


Dámy na koľajniciach /1989/
Dokumentárny film
Dĺžka: 26 minút
Námet, scenár a réžia: Ján Genserek
Kamera: Igor Demčák

JÁN GENSEREK

Ukážky

I
I
I

Ešte viac ako dokumentárne filmy, boli pod drobnohľadom publicistické relácie, do ktorých vstupovalo so svojimi názormi široké spektrum obyvateľstva. Cyklická relácia Otvorené štúdio, s rôznymi podtitulmi, bola veľmi často kritizovaná komunistickými funkcionármi na rôznych úrovniach. Napriek tomu patrila medzi najúspešnejšie publicistické relácie v rámci ČST na Slovensku a získala celý rad ocenení. Relácia Fráza, frázička... aj keď formálne prešla schvaľovacím procesom, bola v deň vysielania “stiahnutá” z programovej ponuky a nahradená reprízou inej relácie, ktorú si v listoch žiadali diváci. Táto fráza v zahláseniach televíznych hlásateliek sa veľmi často objavovala vtedy, keď bolo potrebné divákom zdôvodniť, prečo došlo k programovej zmene.


Fráza, frázička... / 1987/ - ukážka
Publicistická relácia
Dĺžka: 40 minút
Scenár: Ján Genserek, Ján Fakla
Réžia: Ján Genserek
Kamera: Ján Borbély

Do skupiny tzv. nekonfliktných tém, to znamená tých, ktoré nikoho nedráždili, ktoré prijímali vedúci pracovníci ČST s uspokojením, patril cyklus dokumentárnych filmov Miestopis cechov a manufaktúr. Autor cyklu Ján Genserek realizoval prvé diely v roku 1989, ďalšie v rokoch 1990 - 1992. Nasledujúci titul “Hrebenári z Radvane” hovorí nielen o hrebenárskom remesle, ale približuje aj život drobných živnostníkov pred rokom 1951.


Hrebenári z Radvane /1990/

Dokumentárny film
Dĺžka: 20 minút
Scenár a réžia: Ján Genserek
Kamera: Igor Demčák

Dokumentárny film “Hľadači pokladov” patrí do skupiny sociálnych dokumentov. Filmový štáb sa pokúsil poodhaliť charakterové črty členov partie vrtnej súpravy počas zdolávania krízovej situácie.


Hľadači pokladov /1988/
Dokumentárny film
Dĺžka: 26 minút
Scenár a réžia: Ján Genserek
Kamera: Igor Demčák

© 2004 - 2012 DONA MULTIMEDIA, Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené. Design Agrafik s.r.o.